Thắc mắc: Giám đốc ký thay Phó Giám đốc có được không?

Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,

1. Cơ sở pháp lý:
Nghị định 09/2010/NĐ-CP
Thông tư 01/2011/TT-BNV
Luật doanh nghiệp 2014
2. Luật sư tư vấn:
Khoản 6 điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP quy định: Ở cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Cấp phó ký thay chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật.
Khoản 1 Điều 12 Thông tư 01/2011/TT-BNV quy định về thể thức chữ ký của người có thẩm quyền như sau:
– Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt “TM.” (thay mặt) vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức, ví dụ:
TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
– Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt “KT.” (ký thay) vào trước chức vụ của người đứng đầu, ví dụ:
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trường hợp cấp phó được giao phụ trách thì thực hiện như cấp phó ký thay cấp trưởng;
– Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt “TL.” (thừa lệnh) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, ví dụ:
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
– Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, ví dụ:
TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Căn cứ theo quy định trên thì trong doanh nghiệp, Phó giám đốc có thể ký thay Giám đốc. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp của bạn, do Phó giám đốc chuyển công tác thì người có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm hoặc thuê Phó Giám đốc có thể bổ nhiệm hoặc thuê Phó Giám đốc mới để thực hiện tiếp công việc đã giao cho Phó Giám đốc cũ. Trường hợp không bổ nhiệm hoặc thuê Phó giám đốc mới thì việc ký các quyết định, văn bản, chứng từ trong giao dịch liên quan đến hoạt động công ty căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ công ty để xác định người có thẩm quyền ký.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *