Thắc mắc: Cá nhân có được mua sử dụng hóa đơn hay không ?

tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Khi một cá nhân có cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, hay bán một mặt hàng gì đó cho doanh nghiệp và có phát sinh chi phí sẽ phát sinh vấn đề cần lưu ý đó là với những chi phí này doanh nghiệp có được đưa vào chi phí hay không. Để có thể đưa chi phí này vào hạch toán, các doanh nghiệp thường yêu cầu người cung cấp dịch vụ, hàng phải để doanh nghiệp có thể đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.
Vậy, vấn đề đặt ra đó là hiện nay cá nhân có được mua hóa đơn của bên thuế hay không ? Luật Minh Khuê sẽ đưa ra phân tích pháp lý về vấn đề này trong bài viết dưới đây. Rất mong bạn đọc nếu có ý kiến hoặc thắc mắc có thể đóng góp ý kiến hoặc liên hệ để góp ý về vấn đề này.
Theo Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:
“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.
2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.
Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.”
Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:
“1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:
a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).
Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.
b) Hộ, cá nhân kinh doanh;”
Có thể thấy hiện nay, cá nhân có thể áp dụng hình thức mua hóa đơn hoặc đề nghị cơ quan thếu cấp hóa đơn để có thể xuất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối tượng được mua hóa đơn của bên thuế phải là đối tượng cá nhân có kinh doanh hoặc không là cá nhân có kinh doanh nhưng thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế GTGT.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *