Thành Lập Doanh Nghiệp

Cách thành lập doanh công ty TNHH, liên doanh, vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty và điều cần biết

Không thực hiện việc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Luật sư tư vấn

Thủ tục đổi tên công ty và điều cần biết

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh như thế nào?

Đối với các cơ quan hành chính nhà nước mà trong ngân sách có nhiệm vụ chi quy định tại điểm b khoản 1 Điều

Tìm hiểu trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh

Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong